Seura

Seuran säännöt

Seuraavat säännöt on hyväksytty Joensuun Jääkarhut ry: n sääntömääräisessä syyskokouksessa marraskuun 17 päivänä 2004. Säännöt otettiin käyttöön heti niiden kirjauduttua yhdistysrekisteriin 15.12.2004

I Seura

1 § Yhdistyksen nimi on Joensuun Jääkarhut ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura on perustettu 5.12.1990.

2 § Seuran kotipaikka on Joensuu. Seuran toiminta-alueena on Joensuun kaupunki ja sen lähiympäristö.

3 § Seuran kieli on Suomi.

4 § Seuran tarkoituksena on avantouintiharrastuksen ylläpitäminen ja edistäminen. Seuran toimintamuotoina ovat avantouinti ja saunomismahdollisuuksien sekä kuntoliikuntatapahtumien ja koulutustilaisuuksien järjestäminen. Toimintansa seura rahoittaa perimällä jäsen- ja liittymismaksuja. Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Lisäksi seura voi hankkia tuloja toimintansa rahoittamiseksi järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä, urheilukilpailuja, tanssi- ja muita huvitilaisuuksia, tavarankeräyksiä ja muuta niihin verrattavaa toimintaa sekä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta anniskelutoiminnasta joihin seura on saanut asianmukaisen luvan, jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saaduilla tuloilla; adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetulla varojenkeräyksellä. Seura perii käyntimaksua saunan ja uintipaikan käyttäjiltä. Omistamassaan tai hallitsemassaan toimipaikassa seura voi harjoittaa taloudellisena toimintana juhla- ja kokoustilojen vuokraustoimintaa sekä niihin välittömästi liittyvien tarjoilupalvelujen tuottamista.

II Seuran jäsenet

5 § Seuran jäseneksi hallitus hyväksyy henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuraan liittymällä jäsen sitoutuu edistämään seuran tarkoitusperiä ja suorittamaan syyskokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun. Jäsen- ja liittymismaksun suoritettuaan jäsen lunastaa jäsenmerkin ja hänen henkilötietonsa merkitään jäsenluetteloon. Seuran syyskokouksen vahvistamat jäsen- ja liittymismaksut tulee maksaa:

– edeltävänä vuonna jäsenenä olleet; viimeistään helmikuun alkuun mennessä,

– uudet jäsenet; jäsen- ja liittymismaksu viimeistään laskun eräpäivänä.

6 § Jäsen on velvoitettu kantamaan seuran jäsenmerkkiä uima-asussaan hallituksen ohjeiden mukaisesti.

7 § Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on tehtävä kirjallinen ilmoitus puheenjohtajalle tai hallitukselle tai ilmoitettava erosta merkittäväksi seuran kokouksen pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sekä muut sääntöjen edellyttämät velvollisuudet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

8 § Hallitus voi erottaa seuran jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä tai päätöksiä tai joka on menettelyllään huomattavasti vaikeuttanut seuran toimintaa. Ennen erottamispäätöstä jäsenelle tulee varata tilaisuus kirjallisen selityksen antamiseen hallitukselle 14 vuorokauden kuluessa.

III Seuran kokoukset

9 § Seuran kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämässä paikassa ja aikana.

Kevät-, syys- ja ylimääräisissä kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kevätkokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:
5. Esitetään seuran vuosikertomus ja tilinpäätös, luetaan tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. Päätetään tilinpäätöksen ylijäämän käytöstä tai alijäämän kattamisesta.
8. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja varsinaisten jäsenten tekemät aloitteet jotka on jätetty hallitukselle sääntöjen määräämässä ajassa.

Syyskokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:

5. Määrätään jäsen- ja liittymismaksu seuraavaksi toimintavuodeksi.
6. Päätetään hallituksen ehdotuksesta seuraavan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä ensimmäinen ja toinen hallituksen varajäsen.
9. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla vähintään HTM-tarkastaja ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat.
10. Valitaan edustajat niiden järjestöjen kokouksiin, joissa seuralla on edustus. Tarvittaessa valinta voidaan tehdä muissakin seuran kokouksissa.
11. Valitaan tarpeelliset toimikunnat ja niiden jäsenet.
12. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenten tekemät aloitteet jotka on jätetty hallitukselle sääntöjen määräämässä ajassa.

Seuran liittymisestä tai eroamisesta toisiin järjestöihin päätetään hallituksen esityksestä jossakin seuran kokouksessa.

10 § Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on esitettävä kirjallisesti seuran ilmoitustaululla ja julkaisemalla kutsu paikallisessa sanomalehdessä. Kutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Seura kokoontuu kevät- ja syyskokoukseen ja tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kymmenesosa seuran jäsenistä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Mikäli jäsen haluaa jonkun asian seuran kokouksen käsittelyyn, esitys tulee jättää hallitukselle kirjallisesti 7 päivää ennen seuran kokousta

IV Seuran asioiden hoito

11 § Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksen vuodeksi valitsema puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi 4-6 varsinaista jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Hallitukseen kuuluu lisäksi 1. ja 2. varajäsen, joiden toimikausi on yksi (1) vuosi. Varajäsenet kutsutaan kaikkiin hallituksen kokouksiin, joissa heillä on puheoikeus. Jos kaikki varsinaiset hallituksen jäsenet eivät ole paikalla, osallistuvat varajäsenet numeroidussa järjestyksessä asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee rahastonhoitajan, joka voi olla hallitukseen kuulumatonkin jäsen. Hallituksen velvollisuutena on yleisesti ohjata seuran toimintaa, hoitaa seuran yhteiset asiat, vastata seuran taloudesta ja varojen hoidosta, hyväksyä ja esittää sääntömääräiset asiat seuran kokousten hyväksyttäväksi, tehdä esitykset palkitsemisista tai muistamisista, kutsua koolle seuran kokoukset, esittää asiat seuralle ja ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

12 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksessa. Hän edustaa seuraa sekä valvoo sen etuja. Hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hoitaa nämä tehtävät. Hallitus tai seuran kokous voi valita toimikuntia, joille määrätään niille kuuluvat tehtävät.

13 § Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee jättää tilit tilintarkastajille vähintään 30 päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle tilit ja kirjallinen lausunto tileistä 14 päivää ennen kevätkokousta.

14 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

15 § Seuran sääntöjen muuttamisesta päätetään seuran kokouksessa. Sääntöjen muuttamiseen riittää yksi seuran kokous. Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan muilta osin yhdistyslakia.

V Seuran purkaminen

16 § Jos seura puretaan, päätetään viimeisessä kokouksessa mihin liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen seuran varat käytetään.

17 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.